Skip to content

Privacy Policy van
Mooi Online Therapie B.V.

Mooi Online Therapie B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mooi Online Therapie B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy Policy.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Mooi Online Therapie B.V.
Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

Marjoleine Huitema, praktijkhouder

e: info@mooilogopedie.nl
t: 06 41 24 98 82

Video-belprogramma

Bij Mooi Online Therapie B.V. wordt er volledig online gewerkt. Onze logopedisten maken gebruik van het programma OneSpace/ Wildix. Dit programma is ISO & NEN gecertificeerd en voldoet aan de privacy normen van de AVG.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Mooi Online Therapie B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van logopedische zorg van intake tot afsluiting.

 • Rapportage aan en/of overleggen met andere professionals (huisartsen, specialisten, school,

  kinderdagverblijf, audiologisch centrum, etc.).

 • Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).

 • Financiële administratie

Door onze behandelovereenkomst te ondertekenen geeft u Mooi Online Therapie B.V. toestemming uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Mooi Online Therapie B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • BSN

 • Huisarts

 • Verzekeringsgegevens

 • Adres, postcode en woonplaats

 • Gegevens over de gezondheid

 • Verwijzer/specialist

 • Etnische afkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Elektronisch patiëntendossier (ERVY)

 • Versturen van Zorgmail (VANAD Enovation)

 • Klanttevredenheidsonderzoek (Qualizorg)

 • Kwaliteitstoets (HCA)

 • Financiële administratie (Adyacc)

 • ICT, beveiligde server (Jellema Automatiseringsservice B.V.)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Mooi Online Therapie B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden 15 jaar vanaf het achttiende levensjaar bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Mooi Online Therapie B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons computer- en administratiesysteem.

 • We zorgen voor encryptie van gegevens of verzending via een beveiligde verbinding. Logopedische verslagen worden via de beveiligde e-mailverbinding van zorgmail verzonden.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • Papieren dossiers worden in een afsluitbare dossierkast opgeslagen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Mooi Online Therapie B.V.
Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

Marjoleine Huitema, praktijkhouder
e: info@mooilogopedie.nl
t: 06 41 24 98 82